top of page

Acerca de

IMG_6265.jpeg

Podmínky služeb
Terms of servise

Podmínky služeb

Podmínky a souhlas s poskytnutím Osobních Údajů

Souhlasím s poskytnutím, shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři zástupcem spolku FORE! z.s pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 

Dále souhlasím s případným pořizováním fotografií z průběhu kurzů a jejich použitím pro účely propagace golfových kurzů spolku FORE! z.s. a jejich zástupců

 

Účel zpracování osobních údajů

 

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely fakturace, evidence o provedených platbách a evidence dlužníků (a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby jeho osobní údaje nebyly zástupcem akademie nadále užívány).

 

Prohlášení zástupce akademie

 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Terms and Consent to Disclosure of Personal Information

 

I consent to the provision, collection, storage and processing of the personal data contained in this form by a representative of FORE! z.s. for the purpose set out below. I give this consent for all data contained in this form. I am also aware of my rights under Sections 12 and 21 of Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data, as amended. I have read all the completed parts of this form, all the information is accurate and true and is provided voluntarily.

 

I also agree to any photographs taken during the course and their use for the purpose of promoting FORE! z.s. and its representatives' golf courses.

 

Purpose of processing personal data

 

In accordance with Section 5 of Act No. 101/2000 Coll., on the protection of personal data, as amended, all data provided in this form is collected and processed solely for the purposes of invoicing, records of payments made and records of debtors (and to the time when the data subject directly and effectively informs the data controller that he/she no longer wishes his/her personal data to be used by a representative of the Academy).

 

Declaration by the representative of the academy

 

The Controller declares that it will collect personal data to the extent necessary to fulfill the stated purpose and will only process it in accordance with the purpose for which it was collected. Employees of the controller or other natural persons who process personal data on the basis of a contract with the controller and other persons are obliged to maintain the confidentiality of personal data, even after the termination of the employment or contractual relationship.

Terms of servise

bottom of page